flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

Погоджено

Голова Куйбишевського

районного суду Запорізької області

 

___________________ С.Ю.Скляр

 

«___»____________ 2011 року

Затверджено

Наказом керівника апарату

Куйбишевського районного суду

Запорізької області

від  «___»___________ року № _______

 

          ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Куйбишевського районного суду Запорізької області

 

Розділ I. Загальні положення.

 

 1.1. Це Положення  розроблено на виконання Закону УкраЇни «Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 № 2939-VI (далі - Закон) та  визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні  Куйбишевського районного суду Запорізької області (далі – Суд), та інформації, що становить суспільний інтерес.

 

1.2. Визначення понять:

 

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

 

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;

 

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

 

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

 

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

 

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України,  Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.

 

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Куйбишевського районного суду Запорізької області, є визначені наказом голови суду особи ( далі відповідальні особи), завдання  яких є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію на надання консультацій під час оформлення запитів.

 

Розділ II. Порядок доступу до інформації.

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

 

- сисмтематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті суду в рамках веб-порталу «Судова влада України», та на інформаційних стендах;

 

- надання інформації за відповідними запитами.

 

2.2.Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

 

2.3.Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

 

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

 

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону .

 

2.4.Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

 

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

 

2.5.Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є відповідальні працівники апарату Суду в межах своєї компетенції.

 

2.6.  Надання публічної інформації про діяльність суду запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду та інформаційних стендах суду забезпечують відповідальні сособи, за такими напрямками діяльності:

 

- інформацію довідкового характеру з Автоматизованої системи документообігу суду (далі – АСДС) - керівник апарату суду;

 

- документів, що зберігаються в архіві суду - керівник апарату суду;

- про прийом громадян у суді, - заступник керівника апарату суду;

- про рух судових справ, день, час і місце та стан їх розгляду у відповідній судовій процедурі на поточну дату в усній формі (за телефоном) - керівник апарату суду;

 

– про рух судових справ, день, час і місце, стан їх розгляду у відповідній судовій процедурі на поточну дату в письмовій формі (за письмовими запитами) - керівник апарату суду:

 

– про наявність вакансій, порядок і умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців четвертої-шостої категорії - заступник керівника апарату суду

 

Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду 

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується  Судом відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

 

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

 

1) інформація про діяльність Суду:

 

– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

 

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Суду та його заступника, керівника апарату Суду та його заступника, а також канцелярії Суду;

 

– розклад роботи та графік прийому громадян;

 

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

 

– порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

 

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

 

3) інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді;  аналізи судової практики і дані судової статистики;

 

4) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

 

5) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

 

6) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

 

3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”.

 

3.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

 

1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

 

2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;

 

3)банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);

 

4) порядок оскарження судових рішень до Суду;

 

5) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду і зали судових засідань;

 

6) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

 

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

 

3.7. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

 

Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

4.1.Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 

4.2. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в канцелярії суду відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього «Положення».

 

4.3.Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на канцелярію суду;

Усі запити на інформацію, що надійшли до Суду мають  реєструватися в день їх надходження в реєстраційно-контрольних картках, придатних для оброблення персональними комп’ютерами, або в журналах. Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із запитом;

     Запити, подані під час особистого прийому, також підлягають  реєстрації в реєстраційно-контрольних картках, придатних для оброблення персональними комп’ютерами, або в журналах.

Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції  канцелярія  Суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх голові Суду чи його заступнику.

 

4.5. Для реєстрації запитів на інформацію на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться штамп Суду. На відтиску штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс.

4.6. Реєстраційний індекс запиту, що надійшов до Суду, складається з початкової літери прізвища запитувача та порядкового номера запиту, що надійшов, наприклад: К-356. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на інформацію.

4.7. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови Суду чи його заступника,  опрацьовується у канцелярії суду, після чого невідкладно передається виконавцю.

 

4.8. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється  в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

 

4.9. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

 

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до канцелярії суду для зберігання згідно з номенклатурою справ Суду.

 

4.10. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

 

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

4.11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних голова суду, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

4.12. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

  4.13. Запит на інформацію має містити:

 

 -    ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

 

 -    загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 -     підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 У разі недотримання зазначених вимог, Суд має право відмовити в  задоволенні запиту.

     4.14. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні  можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити  відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду .

 

5.1. Відповідь на запит надається відповідальним працівником апарату суду.

 

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

 

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

 

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

 

5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

 

– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

 

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

 

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

Особі,яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати,пов»язані з копіюванням або друком документів,запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

           

     5.7. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 -  прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

 -    дату відмови;

 -    мотивовану підставу відмови;

 -    порядок оскарження відмови;

 -    підпис.

     5.8. Запитувач має право оскаржити:

 -    відмову в задоволенні запиту на інформацію;

 -    відстрочку задоволення запиту на інформацію;

 -    ненадання відповіді на запит на інформацію;

 -    надання недостовірної або неповної інформації;

 -    несвоєчасне надання інформації;

 -    невиконання Суду обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;

 -  інші рішення, дії чи бездіяльність Суду, що порушили законні права та інтереси запитувача.

          5.9. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

 -    ненадання відповіді на запит;

 -    ненадання інформації на запит;

 -    безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

 -    неоприлюднення інформації відповідно до Закону;

 -    надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

 -    несвоєчасне надання інформації;

 -    необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

 -    нездійснення реєстрації документів;

 -    навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

     5.10. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.

     5.11. Посадові та службові особи Суду не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване  переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується  істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.                                                                                                                                                

           

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

що знаходиться у володінні Куйбишевського районного суду Запорізької області,

затвердженого наказом

керівника апарату

Куйбишевського районного суду

від " 14 " липня 2011 року № 14 К

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації

з обмеженим доступом, а також відомостей,

які не містять ознак публічної інформації

 

1. Не належать до публічної інформації:

 

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

 

– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

 

– внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Суду,

 

– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

 

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Куйбишевському районному суді є

 

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

 

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

 

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".     

           

           

           

Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

що знаходиться у володінні Куйбишевського районного суду

Запорізької області,

затвердженого наказом

керівника апарату

Куйбишевського районного суду

Запорізької області

від "14» липня 2011 року № 14К

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

 

           

           

Куйбишевський районний суд

Запорвзької області

смт.Куйбишеве вул. Леніна 52

Запорізької області ,71001

 

 

 

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

 

що проживає за адресою:

 

___________________________

 

___________________________

 

тел. _________; е-mail:___________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

 

1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

 

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

 

(підпис)

 

«____» __________ 20__ р. _________ ________________

 

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

           

           

           

Додаток 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

що знаходиться у володінні Куйбишевського районного суду

Запорізької області,

затвердженого наказом

керівника апарату суду

 

від "14 " липня 2011 року № 14 К

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

 Куйбишевський районний суд

Запорвзької області

смт.Куйбишеве вул. Леніна 52

Запорізької області ,71001

 

 

           

           

 

______________________________

(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

 

___________________________

(адреса місця розташування)

 

___________________________

 

тел. _________; е-mail:___________

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

 

1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

 

(підпис)

 

«____» __________ 20__ р. _________ ________________

 

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

           

 

Додаток 4

 

 Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Куйбишевського районного суду Запорізької області

 

1.                 Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.                 Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.                 Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4.                 Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5.                 Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

6.                 Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7.                 Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

8.                 Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

9.                 Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10.            Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

які містять матеріали службових розслідувань.

11.            Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

12.            Звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

13.             Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

14.            Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

15.            Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.